نوشته‌ها

تعامل کانون مشاوران با شرکت های ارزش گذار
شرکت آتی نگر برتر ایرانیان عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
دارای مجوز ارزش گذاری دارایی های نامشهود از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تعامل کانون مشاوران با شرکت های ارزش گذار

دکتر اسدي فر معاونت توسعه شرکت هاي دانش بنيان معاونت علمي و فناوري و اقتصادادانش بنيان بر نقش شرکت هاي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي نقش موثري در ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود شرکت هاي دانش بنيان تاکيد کرد.

 

مشاهده جزئیات
تصویر مجوز ارزشگذاری