انجام تکالیف قانونی در سامانه مودیان

شرکت حسابداری و مشاوره مدیریت آتی نگر برتر ایرانیان ، نماینده رسمی شرکت داده کاوی معتمد اول سام که یکی از شرکتهای دارای مجوز برای ارایه خدمات سامانه مودیان است در استان خراسان میباشد.

شرکتهای متقاضی ارایه خدمات ، میتوانند با تکمیل فرم الکترونیکی ذیل درخواست خود را ارسال نمایند. ( کلیه اطلاعات فرم به صورت محرمانه و در بستر اختصاصی ارسال میگردد )

فرم داده کاوی معتمد اول سام

 • لطفا به صورت کامل و ۱۱ رقمی وارد کنید
 • لطفا موضوع فعالیت های اصلی را فقط بنویسید
 • لطفا مشخصات صاحب یا صاحبان امضای مجاز را بر اساس آخرین آگهی تغییرات شرکت وارد نمایید. برای جداکردن نام و نام خانوادگی و سمت هر فرد از / استفاده کنید. لطفا پس از ارسال فرم ، تصویر آخرین آگهی تغییرات را برای ایمیل MANAGER@ATINB.IR ارسال فرمایید.
 • لطفا تلفن همراه را مانند نمونه و یازده رقم وارد کنید : ۰۹۰۲۲۲۹۹۹۱۵
 • لطفا تلفن همراه را مانند نمونه و یازده رقم وارد کنید : ۰۹۰۲۲۲۹۹۹۱۵
 • لطفا با ذکر سمت بفرمایید ، برای مثال آقای مجید مظفری مدیرمالی
 • لطفا تلفن همراه را مانند نمونه و یازده رقم وارد کنید : ۰۹۰۲۲۲۹۹۹۱۵
 • لطفا تلفن ثابت را مانند نمونه و یازده رقم وارد کنید : ۰۵۱۳۷۶۰۱۲۰۱
 • در صورتی که در سال جاری بازرس انتخاب شده ندارید از کلمه (انتخاب نشده) استفاده بفرمایید.
 • لطفا کد پستی را مانند نمونه و ده رقم وارد کنید : ۹۱۸۴۹۶۶۶۸۱
 • اطلاعات فروش سال ۱۴۰۱

 • لطفاً یک مقدار بزرگتر یا مساوی ۱ را وارد نمایید .
 • لطفاً یک مقدار بزرگتر یا مساوی ۱ را وارد نمایید .
 • اطلاعات فروش سال ۱۴۰۰

 • لطفاً یک مقدار بزرگتر یا مساوی ۱ را وارد نمایید .
 • لطفاً یک مقدار بزرگتر یا مساوی ۱ را وارد نمایید .

 

لیست شرکتهای معتمد سازمان امور مالیاتی در سامانه مودیان

برای مشاهده لیست شرکتهای معتمد سازمان امور مالیاتی میتوانید از لینک زیر استفاده کنید :

لیست شرکتهای معتمد ارایه دهنده خدمات سامانه مودیان در وب سایت سازمان امور مالیاتی 

 

سایر خدمات شرکت ، شامل ارزشگذاری دارایی های نامشهود و همچنین ارایه طرح های امکان سنجی برای دریافت تسهیلات بانکی و غیره به عنوان مشاور اعتباری و سرمایه گذاری بانکی ( مورد تایید کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی ) میباشد.