قوانین مرتبط با سامانه مودیان

نظر به اينكه براساس ماده ۲۲ قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مودیان مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ عضويت در سامانه مؤديان الزامی است .

عدم عضویت در سامانه ، عدم استفاده از پايانه فروشگاهي، عدم استفاده از حافظه مالياتي، استفاده از حافظه مالياتي متعلق به ساير مؤديان، يا واگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران، و همچنین عدم صدور صورتحساب الكترونيكي مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌ شده از آن طرق، يا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد است.

همچنین محروميت از اعمال معافيت‌ هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع قانون ماليات ‌هاي مستقيم در همان سال مالي می باشد.

سازمان امور مالیاتی نمي‌ تواند بيشتر از پنجاه درصد (۵۰%) جريمه‌ هاي موضوع اين ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مورد بخشودگي قرار دهد.

با توجه به این موارد و از ابتدای سال ۱۴۰۱  لازم است کلیه شرکتها اقدامات اجرایی زیر را در جهت ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان انجام دهند.