متدولوژی ارزشگذاری و آموخته های اجرایي (Valuation Methodology)