با توجه به برداشت هایی که از متدولوژي ارزشگذاری و كاربردهایی آن حاصل شده  برخی از آنها به شرح زیر تشریح میشود